ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, olvassa el a jelen Feltételeket, mielőtt használatba venné a Kider szolgáltatásait. A Kider szolgáltatásainak igénybe vételével Ön elfogadja Általános Feltételeinket, amely az Ön és vállalkozásunk között megkötött jogi megállapodásnak minősül. Ha Ön egy szervezet képviselőjeként veszi igénybe a Kider Szolgáltatásokat, akkor az adott szervezet nevében vállalja a jelen szerződéses Feltételek betartását.

Emailben kapcsolatba léphet velünk a hello@kider.hu címen.

Megkereshetjük Önt telefonon vagy bármely egyéb, az Ön által a regisztrációja során megadott egyéb elérhetőségeken.

SZOLGÁLTATÁSI FOGALMAK

“Ön” vagy "felhasználó" jelenti azt a személyt vagy szervezetet, aki/amely a Kider Szolgáltatások igénybe vételére regisztrál nálunk.

“Mi” jelenti a Kider App Kft. Magyarországon bejegyzett társaságot, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-329506 és székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi utca 8. 4. em. 24, munkavállalóinkat, igazgatóinkat, tisztviselőinket, kapcsolt vállalkozásainkat és leányvállalatainkat.

“Szolgáltatások” jelentik a Weboldalt és a Szolgáltatásokat együtt.

“Alkalmazás” jelenti mobil alkalmazásainkat, beleértve azoknak egyebek között a Google Android alkalmazásban és az Apple App áruházban elérhető verzióit.

“Kider Szolgáltatások” jelentik a Weboldalunkat, Alkalmazásainkat, API-ket, tartalmunkat, Facebook-csoportjainkat, Facebook-oldalunkat, hírlevelünket és a Kider részét képező egyéb, harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat, a szövegkörnyezettől függően.

“Feltételek” jelentik a jelen Szerződési feltételeket, beleértve az Adatkezelési szabályzatot és minden egyéb, a jelen Feltételekben említett dokumentumot.

“Weboldal” jelenti a www.kider.hu vagy www.kiderapp.com weboldalakat és minden egyéb olyan weboldalt, amelyet a jövőben üzemeltethetünk, beleértve azok aldomainjeit és az ezekhez a domainekhez kapcsolódó oldalakat.

1.

FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY

Nem kizárólagos, nem átruházható, ingyenes felhasználási engedélyt adunk Önnek a Kider Szolgáltatásokhoz az alkalmazás használatához, illetve ajánlásához szükséges mértékben (pl. képernyőfotó készítése), feltéve, hogy Ön betartja a jelen Feltételeket.

2.

A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A Kider Szolgáltatások igénybe vételéhez Önnek (a) el kell fogadnia a jelen Feltételeket, (b) legalább 18 évesnek kell lennie, (c) végre kell hajtania a regisztrációs folyamatot és pontosan meg kell adnia a kért információkat, (d) a fentieket az irányadó jogszabályokkal összhangban kell megtennie.

Ön előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem jogosult: (a) Szolgáltatásaink bármely részét megkísérelni lemásolni, módosítani, közzétenni vagy forgalmazni; (b) Szolgáltatásainkat megkísérelni visszafordítani vagy szétbontani vagy forráskódját visszafejteni; (c) a jelen Feltételekből eredő jogait vagy kötelezettségeit átruházni vagy egyéb módon elidegeníteni, vagy (e) megkísérelni hozzáférést szerezni – vagy másoknak segítséget nyújtani abban, hogy hozzáférjenek – a Szolgáltatásokhoz, kivéve a jelen Feltételekben meghatározott módon.

A Kider Szolgáltatásokon keresztül nem tárolhat, oszthat meg vagy továbbíthat olyan anyagot, amely törvénytelen, káros, fenyegető, lejárató, közönséges, zaklató vagy faji vagy etnikai sértést tartalmaz; amely törvénytelen tevékenységet támogat; amely nyíltan szexuális jeleneteket ábrázol; vagy törvénytelen erőszakot támogat; faj, nem, bőrszín, vallási meggyőződés, szexuális irányultság, rokkantság alapján diszkriminál, személyiségi jogot sért, vagy bármely egyéb törvénytelen tevékenységet támogat.

Ön különösen tudomásul veszi, hogy a Kider Szolgáltatások családi szolgáltatás és a zéró tolerancia elvét alkalmazzuk minden olyan tartalomra vagy egyéb tevékenységre, amely fenyegeti más felhasználók vagy azok családjainak online jóllétét.

Ön felel az Ön által biztosított összes tartalomért, illetve a Kider fiókjában folytatott összes tevékenységéért.

Ön felel a saját informatika rendszerének, számítógép programjainak és platformjának oly módon történő konfigurálásáért, hogy azok hozzá tudjanak férni a Kider Szolgáltatásokhoz.

Ön közzétehet a Kiderre mutató internetes hivatkozásokat, feltéve, hogy ezt tisztességes és jogszerű módon teszi és az nem sérti és nem használja ki jó hírnevünket. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fenti internetes hivatkozásra vonatkozó engedélyt előzetes értesítés nélkül visszavonjuk.

3.

TULAJDONJOGOK

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kider és a Szolgáltatások kapcsán az összes szellemi termék a mi tulajdonunk, beleértve a ‘Kider’ elnevezést és a Kider Szolgáltatásoknál megjelenített logót. Ön kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem használhatja a fentieket. Ha a fenti védjegyekre, vagy azon kategóriákra vonatkozólag kérdései lennének, amelyekre a védjegyeket bejegyezték, kérjük keressenek meg minket.

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy az Ön által részünkre megadott információkra vonatkozó szellemi tulajdonjogoknak Ön a tulajdonosa.

Ön jogdíjmentes, az egész világra érvényes, átruházható, továbbadható, visszavonhatatlan és időben korlátlan használati engedélyt ad részünkre az Öntől kapott összes visszajelzés, ajánlás, javaslat, videó és fénykép felhasználására.

4.

FELHASZNÁLÓI FIÓKOK

Ön felel azért, hogy felhasználói nevét és jelszavát titokban tartsa és megtegye az elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy az Ön felhasználói nevével és jelszavával létrehozott fiók felhasználásával senki se férhessen hozzá a Kider Szolgáltatásokhoz. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesít minket, ha bármelyik fiókjának engedély nélküli használatát gyanítja. Nem vállalunk felelősséget az ellopott jelszavak vagy feltört fiókok miatt keletkező veszteségekért és károkért.

Bármely magánszemély személyes adatainak részünkre vagy kapcsolt vállalkozásainknak, szolgáltatóinknak és ügynökeinknek történő megadásával Ön vállalja és megerősíti, hogy az érintett magánszemély felhatalmazta Önt arra, hogy az érintett személyes adatokat adatkezelési szabályzatunknak megfelelően gyűjtsük, felhasználjuk és kiadjuk.

5.

FELHASZNÁLÓI TARTALOM

A Kider Szolgáltatás igénybe vétele részeként Ön különféle tartalmakat tölthet fel vagy rögzíthet a Kider Szolgáltatásba; beleértve egyebek között az alábbiakat: fényképek, videók, különféle képek, feladatok, mellékletek, gyerekek nevei, preferenciák és beszélgetések.

Ezeket a tartalmakat csak akkor tekinthetjük meg, ha ez szükséges (a) a Szolgáltatás karbantartásához, biztosításához és javításához, (b) az Öntől beérkezett támogatási kérések teljesítéséhez, (c) ha jóhiszeműen úgy látjuk, vagy olyan panaszt kaptunk, amely szerint az érintett tartalom ellentétes a jelen Feltételekkel, (d) ha ez indokoltan szükséges ahhoz, hogy valamely irányadó törvény, jogszabály vagy rendelkezés megsértését megelőzzük.

Ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy miként használják Szolgáltatásainkat, elemezhetjük (i) a tartalmat összesített és anonimizált módon, és (ii) Szolgáltatásaink felhasználását harmadik felek analitikai eszközeinek felhasználásával (beleértve egyebek mellett a Google Analytics-t). Ön jogosult a fenti felhasználást megtiltani, amennyiben ezt írásban jelzi felénk, azonban a hozzájárulás a Szolgáltatás használatának a feltétele.

6.

ALKALMAZÁS

A Kider Alkalmazást arra használhatja, hogy összekapcsolja és elérhesse Kider fiókja adatait. A jelen Feltételek az Alkalmazás minden felhasználóját kötelezik.

Ön köteles az Alkalmazást megfelelően használni, a legújabb változatot a megfelelő alkalmazás-áruházból letölteni, és mi nem felelünk semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy következményes kárért, beleértve egyebek között az elmaradt haszon, a jó hírnév sérülése, a használat kiesése, adatvesztés miatt felmerült károkat és egyéb veszteségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az alkalmazást vagy harmadik felek olyan termékeit használta, amelyek az alkalmazáson keresztül hozzáférnek fiókadataihoz.

Bármikor külön értesítés nélkül jogosultak vagyunk módosítani, felfüggeszteni vagy megszüntetni az Alkalmazáshoz való hozzáférést, ha ezt bármely okból szükségesnek látjuk.

7.

KÁRTÉRÍTÉS

Kötelezettségeinket is figyelembe véve, Ön megvéd, kártalanít és mentesít minket minden olyan igény, per, eljárás, veszteség, kár, kiadás és összes költség tekintetében, amely amiatt merült fel, hogy Ön szabálytalanul használta a Kider Szolgáltatásokat, feltéve, hogy (a) Ön a vonatkozó igényről azonnal értesítést kapott (b) mi biztosítjuk az elvárható együttműködést Önnek a vonatkozó igénnyel szemben való védekezés és annak rendezése során, amely az Ön költségére történik, és (c) Ön kizárólagos felhatalmazást kap az igénnyel szembeni védekezésre, illetve annak rendezésére.

8.

GARANCIAVÁLLALÁS KIZÁRÁSA

Minden tőlünk elvárhatót megteszünk azért, hogy adatait biztonságosan őrizzük és megfelelő biztonsági másolat készüljön róluk. Az adatainak bármely elvesztése vagy sérülése esetén kötelesek vagyunk minden tőlünk elvárhatót megtenni azért, hogy elveszett vagy megsérült adatait helyreállítsuk a legutolsó biztonsági mentésből.

Megteszünk minden tőlünk elvárhatót annak érdekében, hogy a Kider Szolgáltatásokat folyamatosan biztosítsuk és hogy a Kider Szolgáltatások hozzáférhetősége a mi hibánkból ne szakadhasson meg. Igyekszünk előre értesíteni Önt a tervezett leállásokról, amelyeket az ésszerű megvalósíthatóság határán belül a szokásos munkaidején, illetve a felhasználói csúcsidőkön kívüli időpontra ütemezünk.

Nem vagyunk kötelesek, de igyekszünk 72 órán belül válaszolni a beérkező érdeklődésekre.

9.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A jelen Feltételekben kifejezetten és külön meghatározottakon kívül a felek a törvényekben megengedett maximális mértékig kizárják a törvényben biztosított összes szavatosságot, feltételt és egyéb kikötést a jelen Feltételekből.

Az Önnel szembeni felelősségünket semmi módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk abban az esetben, ha ez törvénybe ütközne. A jelen Szerződés nem zárja ki felelősségünket (i) gondatlanságunkkal vagy alkalmazottainak, ügynökeink vagy alvállalkozóink gondatlanságával okozott halálesetért vagy személyi sérülésért, (ii) csalásért vagy hamis nyilatkozatért.

Ön tudomásul veszi, hogy nem felelünk a Kider Szolgáltatások bármely része teljesítésének késedelméért vagy elmaradásáért, ha annak oka a befolyásunkon kívül áll, illetve olyan esemény miatti problémák, késedelmek vagy egyéb veszteségek miatt következett be, amelyért kizárólag harmadik fél felelős. Ön tudomásul veszi, hogy a Kider Szolgáltatás az esetek többségében közvetítő szolgáltatás, a Szolgáltatás használata során szerződésbe lépő felek egyike sem minősül a Mi alvállalkozónknak, közreműködőnknek. Nem vállalunk szavatosságot a harmadik felek által a Kider Szolgáltatásban közölt információk helyességéért és nem felelünk az ilyen információk pontatlanságáért. Azokban az esetekben, ahol nem közvetítőként járunk el, ezt egyértelműen jelezzük a Kider Szolgáltatáson keresztül.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Kider nem felel az Ön és akár a Szolgáltatás útján kötött szerződésben szereplő harmadik fél közötti szerződés teljesítéséért, így különösen, ha Ön harmadik fél helyszínén, rendezvényén vagy helyén megjelenik és azt igénybe veszi. A Kider nem vállal garanciát semmilyen rendezvény, helyszín vagy hely megfelelőségéért, elérhetőségéért, biztonságáért vagy egyéb vonatkozásban. Ha Önnek bármely kétsége volna, ezeket közvetlenül az érintett harmadik félnél vesse fel.

10.

JÁTÉKOK ÉS NYEREMÉNYEK

 

A nyereményjátékra való jelentkezés módjára vonatkozó rendelkezések a jelen Feltételek részét képezik.
 

 1. Bármely nyereményjátékban való részvétel egyben a jelen Szerződési feltételek elfogadásának is minősül.

 2. A nyereményjáték szervezője a Kider App Kft. (Cg. 01-09-329506) 1054 Budapest, Széchenyi utca 8. 4. em. 24, Magyarország (Szervező).

 3. A Kider általában kétféle nyereményjátékot indít, készségeket igénylő játékot vagy szerencsejátékot. Készségeket igénylő játék esetében minden egyes pályázatot egyedileg bírálnak el annak irodalmi és kreatív értékei alapján. Szerencsejáték esetében a nyerteseket véletlenszerűen választják ki.

 4. A játékban az EGT legalább tizennyolc évet betöltött lakosai vehetnek részt. A Szervező és azok közeli családtagjai, beszállítói, társult vállalkozásai és ügynökei nem vehetnek részt a játékban. Azok, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, nem minősülnek nagykorúnak, ezért nem vehetnek részt. Ha a nyertesről kiderül, hogy még nem töltötte be a 18. életévét, az illető automatikusan kizárásra kerül.

 5. Az akció a fent jelzett időpontokban kezdődik és fejeződik be. Csak a nyertes(ek) kapnak értesítést e-mailben, és kötelesek 72 órán belül jelentkezni, ellenkező esetben a nyeremény(eke)t másnak adjuk át. A fenti esetben a nyeremény(eke)t a további játékosok kapják.

 6. A játékban való részvételhez személyesen kell ellátogatni és a Kider Alkalmazást kell használni a játékra meghirdetett időszakban, és meg kell válaszolni a feltett kérdést, vagy végre kell hajtani a játék leírásában szereplő feladatokat. A hiányos vagy automatizált nevezések kizárásra kerülnek. Azonos IP-címről, azonos e-mail címről, azonos fiókból beküldött többszöri nevezés, bármilyen csalásra irányuló tevékenység vagy automatikus nevezéseket biztosító szolgáltatások érvénytelenek.

 7. Fejenként és háztartásonként csak egy pályázatot lehet beküldeni. Ugyanazon személy vagy háztartás többszörös pályázatai kizárásra kerülnek.

 8. A nyeremény nem átruházható vagy cserélhető és nem váltható át készpénzre. A nyeremény értékének bármely változásáért nem vállalunk felelősséget. A rendezvényre és onnan történő szállítás költségeit és minden egyéb járulékos költséget a nyertes viseli.

 9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor ellenőrizzen bármely pályázatot vagy bármely pályázót és a pályázót kizárja, ha a Szervező indokoltan úgy véli, hogy az illető nem a jelen Szerződési feltételeknek megfelelően nyújtotta be pályázatát. A Szervező ez ügyben hozott döntése végleges.

 10. A nyereményjátékra benyújtott összes nevezés a Szervező tulajdonába kerül. A Szervező a benevezőktől személyes adatokat gyűjt a nyereményjáték lebonyolításához és üzleti tevékenysége során jogosult a személyes adatokat szükség szerint kiadni harmadik feleknek. A nyereményjátékban való részvétel feltétele a kért személyes adatok megadása. A pályázatokat adatbázisban rögzíthetik, és a Szervező a pályázók neveit és címeit felhasználhatja a Szervező által különféle formákban folytatott jövőbeli reklám-, marketing- és népszerűsítési tevékenységekre, és a pályázó ehhez hozzájárulását adja. A pályázók a személyes adataik hozzáférhetővé tételére vonatkozó kéréseiket a Szervezőnek címezhetik. Emellett a pályázat részeként benyújtott irodalmi művek a Szervező tulajdonába kerülnek és a pályázat feltétele, hogy az érintett irodalmi műveket a Szervező jogosult saját reklám-, marketing- és népszerűsítési céljaira korlátozás nélkül felhasználni. A szervező a pályázatok adatait megoszthatja a nyereményt biztosító partnerrel.

 11. A Szervező nem felel a nyereményjátékkal kapcsolatban vagy az abban való részvétellel vagy a nyeremény felhasználásával kapcsolatban felmerült semmilyen veszteségért (beleértve az elszalasztott lehetőséget) vagy kárért (beleértve, korlátozás nélkül a közvetlen, közvetett vagy következményes károkat) vagy személyi sérülésért.

 12. A nyereményjegyekre vonatkozó feltételeket be kell tartani. Egyes rendezvények korhatárosak és ezt is be kell tartani.

 13. Nyereményeket csak az EGT-n belüli címekre küldünk és a jegyek csak az adott kampányban említett országban érvényesek.

 14. A jelen Általános feltételek az Ön által a jelenlegi vagy jövőbeli nyereményjátékra beadott nevezésekre érvényesek és időről időre módosulhatnak.

11.

©2018 by Kider. Created with Wix.com

 • Instagram Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now